Menu

Věcné břemeno

0 Comment

Jedná se věcné právo k cizí věci. Jde o omezení vlastníka nemovitosti ve prospěch jiného tak, že vlastník je povinen se něčeho zdržet nebo něco strpět.
Také to bývá omezení sousedských práv a představuje řešení sousedských vztahů.
Pro vás bude věcné břemeno Férová Hypotéka zdárně vyřešeno. Nebankovní hypotékou je možné zajistit finance i na nemovitost s touto přítěží, protože u bank toto bývá problém.
Dnes se vztahuje i na omezení něco dělat. V minulosti bylo toto bráno jako samostatné reálné břemeno.
Věcná břemena se dělí: Služebnosti a Reálná břemena.

klienti banky u laptopu.jpg
 
Služebnost – znalo ji už římské právo. Služebnost byla brána jako druh věcného práva k užívání cizí věci, které bylo spjato s konkrétním pozemkem nebo osobou. Rozdělení pozemků tehdy bylo na pozemky služebné, které byly spjaté s povinností a na panující, kterým svědčilo právo věcného břemene. Služebnosti jsou součástí dědického řízení a přecházejí na dědice.
 
Reálná břemena– jde o dočasný soukromoprávní závazek každého dočasného vlastníka konkrétního pozemku plnění ve prospěch jiného subjektu. Například se jedná o Výměnek. Zaniká už úmrtím oprávněné osoby.

člověk házející peníze.jpg
 
Věcná břemena zajišťují oprávněné osobě užívání majetku, kterou vlastní povinná osoba. Často to bývá formou doživotního užívání obydlí rodičů v domě dětí nebo trvalé právo cesty po soukromém pozemku či služebnost inženýrských sítí apod.
Může ale také patřit fyzické nebo právnické osobě a může být i spojeno s konkrétní věcí. Pokud patří osobě, zaniká věcné břemeno smrtí nebo zánikem. Ale pokud se vztahuje na vlastnictví věci, přechází na každého dalšího vlastníka.
 
Pokud něco nejde vyřešit nájmem či koupí, je dobré ho zřídit. Díky němu se často vyřeší vzájemné vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, sousedské vztahy, spory mezi rodinnými příslušníky a mnoho dalších.